server

Zan.kz

Visit zan.kz

While scanning server information of Zan.kz we found that it’s hosted by EQU Technologies LLP since January 13, 2021. Earlier Zan was hosted by RGP na PKHV Institut Zakonodatelstva i Pravovoy Informatsii in 2020, Respublikanskoye gosudarstvennoye predpriyatiye na prave khozyaystvennogo vedeniya in 2020 and RGP na PKHV Respublikanskiy tsentr pravovoy informatsii MYURK in 2018.

Zan.kz server and hosting history

Currently hosted by

  • EQU Technologies LLP

    since January 13, 2021
  • 93.170.72.241

    IP address
Hosting provider IP

EQU Technologies LLP

93.170.72.241

RGP na PKHV Institut Zakonodatelstva i Pravovoy Informatsii

94.247.131.251

Respublikanskoye gosudarstvennoye predpriyatiye na prave khozyaystvennogo vedeniya

94.247.131.251

RGP na PKHV Respublikanskiy tsentr pravovoy informatsii MYURK

94.247.131.251

"Engineering - Technical Centre " JSC

93.185.73.10

\"Engineering - Technical Centre \" JSC

93.185.73.10