server

Versionpublicarnpdno.segob.gob.mx

Visit versionpublicarnpdno.segob.gob.mx

While scanning server information of Versionpublicarnpdno.segob.gob.mx we found that it’s hosted by Uninet since September 16, 2023. Earlier Versionpublicarnpdno.segob was hosted by Uninet S.A. de C.V. in 2021.

Versionpublicarnpdno.segob.gob.mx server and hosting history

Currently hosted by

  • Uninet

    since September 16, 2023
  • 187.218.29.21

    IP address
Hosting provider IP

Uninet

187.218.29.21

Uninet S.A. de C.V.

187.218.29.21