server

Splashlab.byu.edu

Visit splashlab.byu.edu

While scanning server information of Splashlab.byu.edu we found that it’s hosted by Brigham Young University from the very beginning since November 18, 2013.

Splashlab.byu.edu server and hosting history

Currently hosted by

  • Brigham Young University

    since November 18, 2013
  • 128.187.48.164

    IP address
Hosting provider IP

Brigham Young University

128.187.48.164