server

Pajohesh.sazman-sama.org

Visit pajohesh.sazman-sama.org

While scanning server information of Pajohesh.sazman-sama.org we found that it’s hosted by Green Web Samaneh Novin Co Ltd since June 13, 2015. Earlier Pajohesh.sazman-sama was hosted by Green Web Samaneh Novin Network in 2014 and RIPE Network Coordination Centre in 2013.

Pajohesh.sazman-sama.org server and hosting history

Currently hosted by

  • Green Web Samaneh Novin Co Ltd

    since June 13, 2015
  • 185.4.30.217

    IP address
Hosting provider IP

Green Web Samaneh Novin Co Ltd

185.4.30.217

Green Web Samaneh Novin Network

185.4.28.154

RIPE Network Coordination Centre

185.4.28.154